Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

De gemeente Herzele heft een belasting ter bestrijding van verkrotting van woningen en/of gebouwen. Deze belasting is gericht op verwaarloosde lwoningen of gebouwen. Deze komen terecht in een inventaris. De inventaris wordt jaarlijks herzien.

Procedure

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen