Meldpunt Klokkenluiders en onregelmatigheden

Vanaf 11 december 2022 moeten alle lokale besturen een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. Dat is het gevolg van een nieuw Vlaams decreet op basis van een Europese Richtlijn. 

De nieuwe klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden

Wat is een klokkenluider?

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Niet enkel personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken, zoals bijvoorbeeld consultants, leveranciers, sollicitanten, … Ook anonieme meldingen worden beschermd onder het decreet en het klokkenluiderssysteem.

Wat wordt beschouwd als een inbreuk?

Het Bestuursdecreet definieert het begrip ‘inbreuk’ als een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt. Alle inbreuken op wetgeving die in Herzele van toepassing is, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding. Het gaat dan om een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of het doel of de toepassing van regelgeving ondermijnt.

Welke bescherming en garanties zijn er?

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling.

De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties, of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Als melder moet je redelijke gronden hebben om aan te nemen dat wat je meldt juist is, gezien de omstandigheden en de informatie waarover je op het moment van de melding beschikt. Wie opzettelijk of bewust onjuiste of misleidende informatie meldt, geniet geen bescherming.

Waar kan ik terecht voor een melding?

Intern meldpunt
Algemeen directeur, Daniel Adriaens is als hoofd van het personeel, overeenkomstig het Bestuursdecreet het intern meldpunt. Hij is te bereiken via:

  • Markt 20 9550 Herzele
  • algemeendirecteur@herzele.be
  • 053 60 70 88

Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt.

Extern meldpunt
Kan u om bovenstaande redenen niet bij het interne meldpunt terecht, dan kan u terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen. U kan Audit Vlaanderen bereiken via:

Hoe verloopt de procedure?

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal jouw melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

  • Je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over jouw melding.
  • Je jezelf uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
  • Het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van jouw identiteit in gevaar brengt.

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met jouw melding gebeurde. Meer concreet:

  • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
  • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.
  • Let wel: in sommige gevallen kan deze termijn van drie maanden verlengd worden.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van jouw melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Meer informatie?

Zie het Vlaams Decreet Bestuursdecreet (vlaanderen.be).