Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Sinds 1 januari 2010 zijn de gemeenten zelf bevoegd voor het invoeren van een eigen gemeentelijke leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen, andere dan bedrijfsruimten, ingevolge het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. Herzele heeft zo'n belasting.

Procedure

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.