Meerjarenplan 2020-2025

Inleiding

Het lokaal bestuur van Herzele stelde een meerjarenplan op voor de bestuursperiode 2020-2025. Het is de vertaling van de politieke lijn van dit gemeente- en OCMW-bestuur, samengevat in de beleidsslogan 'Herzele speelt het hart'. Het plan focust op de grote lijnen voor de bestuursperiode tot 2025. Het gaat om beleidsdoelstellingen met prioritaire acties en actieplannen, waarover later afzonderlijk wordt gerapporteerd.

Dit is het tweede meerjarenplan dat opgemaakt is volgens de nieuwe planningsmethodiek voor de Vlaamse lokale besturen: de BBC-methodiek. Naast de prioritaire actieplannen, blijft uiteraard de werking van de gemeente en OCMW bestaan in wat men het ‘gelijkblijvend en overig beleid’ noemt. Dit soort courante dingen (het afleveren van rijbewijzen, het uitlenen van boeken, het dagelijks onderhoud van de wegen, het toekennen van leefloon, de werking van de dienstenonderneming, de werking van het Trefpunt, …) wordt niet afzonderlijk opgenomen in de BBC-meerjarenplanning, maar is uiteraard deel van de dagelijkse werking.

De verschillende actieplannen werden ook gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s). In september 2015 werden deze 17 SDG’s formeel aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties (VN). Samen vormen ze een actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen tegen 2030. Herzele werd geselecteerd voor een pilootproject van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) dat aan de hand van begeleiding op maat wil onderzoeken hoe deze doelstellingen op een coherente manier kunnen worden geïntegreerd in het beleid van OCMW en gemeente.

Niet alleen

Het plan is het resultaat van denk- en advieswerk van heel wat mensen. Het college van burgemeester en schepenen betrok de adviesraden, ontwikkelde een participatieplatform waar individuele burgers voorstellen konden doen en vroeg ook input aan de medewerkers. Iedereen die hieraan meegewerkt heeft, verdient respect en waardering. De kern van een samenleving is dat je er ook samen aan werkt. Er werd ook heel wat studiewerk geleverd. 

Zes beleidsdoelstellingen

Uit gans dit proces zijn zes beleidsdoelstellingen naar voor gekomen, waar het lokaal bestuur van Herzele de volgende vijf jaar prioritair wil op inzetten:

  1. Versterking van centrum, kernen en oprichten dorpsraden
  2. Investeren in de jeugd
  3. Veilige fietsinfrastructuur en schoolomgevingen en wegen
  4. Een bruisende gemeente met een goede mix van actie en rust
  5. Uitvoering klimaatplan en ruimtebeleid
  6. Betaalbaar wonen en zorg, sociaal beleid voor iedereen

Herzele speelt het hart

Alles samen investeert het bestuur 13 miljoen euro in de prioritaire actieplannen en acties voor de volgende vijf jaar. "We willen van Herzele een vitale, maar ook een sociale gemeente maken", zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld). Een duurzame, maar ook een aangename gemeente. Geen klein dorp, geen grote stad, maar een aantrekkelijke woongemeente. Waar iedereen, zonder onderscheid, zich thuis kan voelen. Een gemeente met een hart. Herzele speelt het hart, dat is de slogan van ons meerjarenplan. Hart met een t, niet met een d…"

Centrum en dorpskernen herwaarderen

"Vooreerst willen we het centrum van Herzele én van de dorpskernen herwaarderen", vertelt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld). "Alle politieke partijen hebben dit in hun programma geschreven, dus moeten we hier zeker werk van maken. Een plan om cultuur, horeca en wonen met elkaar te combineren in het centrum van Herzele is in ontwikkeling. Hiervoor ontwikkelen we in samenwerking met Solva een publiek-private samenwerkingsopdracht. De herlocalisatie van de gemeentediensten maakt ruimte vrij voor wonen, cultuur en groen. De OCMW-site wordt het nieuwe administratief centrum."

"Overal, ook in Herzele, komen dorpen terug naar voor als symbool voor toekomst én traditie. Daarom verfraaien we bestrating, meubilair en verlichting in de dorpskernen. Elk dorp krijgt een kunstwerk."

"We denken ook na over een nieuwe invulling voor de kerkgebouwen. We behouden de kerkgebouwen van Herzele, Borsbeke en Sint-Lievens-Esse met hun liturgische functie. Voor de andere zoeken we een nieuwe bestemming of nevenbestemming in overleg met de lokale geloofsgemeenschap. Voor Ressegem is er een optie voor een culturele bestemming, in Hillegem voor een ontmoetingsruimte. Voor Sint-Antelinks, Woubrechtegem en Steenhuize-Wijnhuize organiseren we een participatietraject."

"We voorzien in alle deelgemeenten een dorpsraad, in een eigentijdse vorm. Deze dorpsraden kunnen zich digitaal en/of analoog uitspreken over de inrichting van de publieke ruimte en activiteiten uitwerken inzake samenlevingsopbouw en gemeenschapsvorming."

Investeren in jeugd

"Uiteraard willen we ook investeren in de jeugd, de Herzelenaren van morgen", zegt schepen Benjamin Rogiers (Open Vld). "We bouwen voor de hoofdvestiging van de Buitenschoolse Kinderopvang een nieuw gebouw op de site waar nu al kinderdagverblijf Klavertje Vier gehuisvest zit. Jeugd- en andere bewegingen met jeugdwerking kunnen ook in dit bouwproject participeren, zodat dit een jeugddorp wordt naar analogie met het zorgdorp voor de senioren."

"We investeren in het gemeentelijk onderwijs: nieuwe klaslokalen verrijzen nu uit de grond aan De Kersentuin en in Borsbeke verdubbelt De Vlindertuin haar oppervlakte."

"De sportsite van het gemeenschapsonderwijs aan de Tramzate (Sint-Rochus) nemen we in erfpacht. Daar ontwikkelen we een innovatieve samenwerking met de school, enkele grote sportverenigingen en de gemeente. De ruimte die we hiervoor innemen, compenseren we door grond te verwerven achter de sportzaal."

"Maar we investeren niet alleen in gebouwen", besluit schepen Rogiers. "We voorzien ook nieuwe medewerkers in de gezinsvoorzieningen en voor de jeugddienst."

Veilige schoolomgevingen en investeren in fietspaden

"Ten derde willen we veilige schoolomgevingen maken en investeren in fietspaden", vertelt schepen Jan Van Damme (Open Vld). "We pakken de negatieve scores over fietspaden in onze regio aan door missing links aan te leggen, fietspaden te voorzien of nieuwe verbindingen te maken. Enkele voorbeelden: een fietsverbinding tussen de Lindestraat en de Ressegemstraat, een fietsverbinding tussen de Ternatstraat en de Veldstraat/Brielstraat, fietssuggestiestroken in de Sint-Antelinksstraat en de Schipstraat."

"We voeren de studie in verband met de veilige schoolomgevingen uit in de tien schoolomgevingen van onze gemeente: een zebrapad ter hoogte van de schoolpoort, een rode coating met de vermelding ‘School’ in witte letters, een herkenbaar logo op de straat enzovoort."

Leven in de brouwerij, maar ook rust

"Ten vierde willen we initiatieven nemen of ze ondersteunen om leven in de brouwerij te brengen", vertelt schepen Heidi Knop (Open Vld). "Cultuur, evenementen en lokale economie zijn een hefboom voor een gemeente. Binnenkort is er opnieuw een Dorp van de Ronde in onze gemeente en werken we aan een nieuwe editie van Bistro@Herzele om de lokale economie te promoten."

"In 2020 organiseren we een manche van het Belgisch Kampioenschap Beachvolleybal. In 2023 en 2025 plannen we een zomerfestival rond de burcht. In 2022 organiseren we een groot volksfeest naar aanleiding van 1050 jaar Herzele."

Milieu en klimaat

"Natuurlijk is er ook aandacht voor milieu en klimaat", vertelt schepen Ronny Herremans (CD&V). "Niemand zal zeggen dat Herzele alleen de klimaatproblematiek zal oplossen, maar we kunnen en moeten ook in onze gemeente inspanningen doen. Daarom hebben we met 13 gemeenten samen een plan ontwikkeld om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% te verminderen. Enkele voorbeelden van initiatieven: twee elektrische deelwagens, het uitwerken van een energieloket, een mobipunt aan het station van Herzele, de aankoop herbruikbare bekers voor evenementen, de verdere verledding van de openbare straatverlichting enzovoort."

"Wie klimaat zegt, zegt ook natuur en groen. Daarom voorzien we in de ontwikkeling van een openbaar bos: het Doormansbos, een groene long van verschillende tientallen hectaren tussen Herzele en Hillegem."

Sociale gemeente

"Ten slotte willen we ook een sociale gemeente zijn", zegt schepen Hilde Van Impe (Open Vld). "Met betaalbare zorg en betaalbaar wonen. Op sociaal vlak investeren we in de versterking van onze dienstverlening op het vlak van geïntegreerd onthaal, woonbegeleiding, het ontwikkelen van een voldoende groot sociaal woningaanbod, gezinsondersteuning – onder andere via het Huis van het Kind, ondersteuning voor mantelzorgers en bijzondere acties voor senioren met extra zorgnoden."

Het meerjarenplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Hieronder kan je zowel voor het lokaal bestuur (gemeente en ocmw) als voor het autonoom gemeentebedrijf (AGB) de meest actuele versie downloaden: