Omgevingshandhaving

Het lokaal bestuur beschikt over verschillende verbalisanten en toezichthouders die controle uitoefenen op de stedenbouw- en milieuregelgeving.

Zij zijn bevoegd om onafhankelijk op te treden tegen overtredingen. Hiertoe staan ze in nauw contact met andere handhavingsactoren zoals politie, de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving en met de procureur des Konings van het parket.

Milieu

Milieuhinder kan o.a. betrekking hebben met geluid en geur, rook en stof, licht, het opslaan van afval, asbest, water en bodem, stralingen, ...

De lokaal toezichthouder oefent toezicht uit op het naleven van de regelgeving. Klachten en meldingen over milieuhinder kan je overmaken aan omgeving@herzele.be

Ruimtelijke ordening

Overtredingen kunnen o.a. betrekking hebben op handelingen in strijd met afgeleverde omgevingsvergunningen of op onvergunde werken.

Klachten en meldingen i.v.m. stedenbouwkundige overtredingen kan je overmaken aan omgeving@herzele.beLet op! Stedenbouwkundige overtredingen verjaren na 5 jaar in woongebied en na 10 jaar in open ruimtegebied. De gemeente kan dan niet meer optreden.

Woonkwaliteit en openbare veiligheid

Klachten betreffende verhuurde woningen met ernstige kwaliteitsproblemen of problemen omtrent de veiligheid, gezondheid, rust van de bewoners van het grondgebied van de gemeente Herzele kan je melden via huisvesting@herzele.be

Hoe wordt jouw melding behandeld?

De dienst omgevingshandhaving zal uw klacht/melding onderzoeken, en indien nodig, een controle ter plaatse uitvoeren. Op 27 september 2023 keurde de gemeenteraad het lokaal omgevingshandhavingsplan goed. In het plan worden prioriteiten bepaald, en dit zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als op het vlak van milieu. De prioritaire overtredingen volgen een doorgedreven handhavingstraject om tot de gewenste oplossing te komen. Alle andere overtredingen worden als niet-prioritair beschouwd. Dit betekent geenszins dat er een gedoogbeleid wordt gevoerd voor deze categorie van overtredingen. Ook deze overtredingen zullen vastgesteld worden. Het besluit van de gemeenteraad en het handhavingsplan zijn hieronder te raadplegen.

Let op! Burengeschillen worden niet behandeld. Burgerlijke kwesties zoals schade, eigendomsgeschillen, huurgeschillen, plantafstanden van bomen of hagen en dergelijke, zijn bevoegdheden van de vrederechter. Ook de wijkagent is vaak een aanspreekpunt als je hinder in de buurt ondervindt.

Pilootprojecten omgevingshandhaving

De gemeente Herzele schuift de instandhouding van de biodiversiteit en de droogteproblematiek naar voor als prioriteiten waarop ze wil inzetten. Steekproefsgewijs zal ze proactieve controles op de bijzondere voorwaarden van omgevingsvergunningen m.b.t. heraanplanting (van bomen) en aanleg van groenschermen uitvoeren. Daarnaast zet ze in op verharding en bronbemaling.

Deze prioriteiten worden verankerd in een op te maken omgevingshandhavingsplan. Ze wil ervaring en kennis opdoen over bestuurlijke maatregelen en de handhavingstrajecten die andere stedelijke en landelijke gemeentes hanteren.

Meer informatie over het pilootproject omgevingshandhaving, vind je via de website van Departement Omgeving.

Meer info over omgevingshandhaving?

Neem contact op met onze dienst of surf naar de website van het Departement Omgeving.