Retributie voor leveringen en werken voor derden

De gemeente heft een belasting om de kosten verbonden aan het ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente, voor derden uitgevoerde werken, terug te vorderen. 

De belasting is verschuldigd door de perso(o)n(en) die - na ingebrekestelling via aangetekend schrijven - nalaten te voldoen aan de hen opgelegde verplichtingen opgenomen in een wet, decreet, reglementaire bepaling of zelfs gemeentelijke vergunning of gemeentelijke verordening, met inbegrip van de verordening met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties.

Deze belasting is eveneens verschuldigd door de bewoner van de woning, met inbegrip van de koeren, hovingen en bergingen, waarvan de opstapeling van materialen en (afval)stoffen op privaat terrein een bedreiging of hinder vormt voor de gezondheid en het welzijn van de bewoner of de omwonenden en waarvan de bewoner weigert om deze tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, nadat hij hiertoe tweemaal met een aangetekend schrijven aangemaand is..

In geval twee of meer natuurlijke personen nalatig zijn, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Procedure

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van burgemeester en Schepenen.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot de belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken voor derden nalezen.