Vacature: zorgkundige WZC Ter Leen

Herzele is een boeiende gemeente van bijna 19.000 inwoners in de regio Vlaamse Ardennen. Het is er goed om te leven, te wonen en te werken. Meer dan 400 medewerkers zijn elke dag in de weer om de brede waaier van producten aan te bieden. De organisatie heeft zich in de voorbije jaren sterk ontwikkeld, zowel voor de kerntaken zoals bestuur en veiligheid, maar ook op het vlak van vrije tijd en sociale dienstverlening. Herzele heeft alles in huis om een goede woongemeente te zijn voor iedereen van jong tot oud, maar ook om een goede werkgever te zijn waar jij je talenten kunt ontwikkelen. Om de continuïteit van de dienstverlening te blijven waarborgen, is het WZC Ter Leen op zoek naar een zorgkundige die ofwel voltijds of deeltijds aan de slag kan.

Functieomschrijving

De zorgkundige creëert een zo aangenaam, comfortabel en kwaliteitsvol mogelijk leef-, woon- en zorgklimaat voor alle bewoners van woonzorgcentrum Ter Leen:

 • Optimale hulp, deskundige verzorging en op een realistische wijze stimuleren van de zelfzorg;
 • Begeleiden van residenten in hun laatste levensfase;
 • Collegiaal samenwerken met collega’s en andere disciplines;
 • Open contacten onderhouden met familieleden;
 • Bij noodoproepen hulp bieden aan de bewoners van de nabij gelegen assistentiewoningen in overleg met de verpleegkundigen.

Verantwoordelijkheidsgebied: 

Je staat in voor een zo hoog mogelijk welzijn van de bewoners van WZC Ter Leen en het zo goed mogelijk benaderen van een echt thuismilieu. Dit op vlak van leven, wonen en zorg. Hiervoor werk je samen met het volledige zorgverleningsteam onder begeleiding van de verpleegkundigen en onder leiding van de hoofdverpleegkundigen.

Functie – inhoud:

Instaan voor de algemene, fysieke verzorging van bewoners met het oog op een integrale zorg:

 • Stimuleren van de zelfzorg bij de bewoners;
 • Helpen bij verplaatsingen van de bewoner;
 • Uitvoeren van wondverzorging, conform het woonzorgleefplan;
 • Voorbereiden, opdienen, toedienen en afruimen van de maaltijden;
 • Onderhouden van de keuken op de verdiepingen, verzorgen van de afwas in samenwerking met het keukenteam;
 • Uitvoeren van de nodige verzorging, (hygiëne, mondzorg, stomazorg zonder wondzorg, controle vitale parameters, inname geneesmiddelen, palliatieve zorgen, …..) bij de bewoners;
 • Assisteren en bewaken van de orale vocht –en voedseltoediening, uitgezonderd bij slikstoornissen en bij sondevoeding;
 • De bewoner helpen bij de activiteiten van het dagelijkse leven (eten en drinken, toilet maken, zich kleden;
 • Instaan voor de dienst was en linnen: verdelen van de was;
 • Het uitvoeren van verzorgingshandelingen vastgelegd in het woonzorgleefplan en deze correct registreren;
 • Voert binnen het team verpleegkundige gedelegeerde handelingen uit (zie pentaplus);
 • Oog hebben voor veiligheid van bewoners, medewerkers en bezoekers (bv. brand, liftpanne,….).

Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwalitatieve samenwerking en bewonersgerichte dienstverlening:

 • De zorgkundige kent de eigen bevoegdheden, deze van de verpleegkundige en van het multidisciplinair team en handelt hier consequent in, conform de wetgeving of instructies van het woonzorgcentrum;
 • Deelnemen aan de dagelijkse overlegmomenten en teamvergaderingen;
 • Observeren en rapporteren aan de leidinggevenden inzake de leefsituatie en de gezondheidstoestand van de bewoners;
 • Formuleren van voorstellen om de zorg beter af te stemmen op de behoeften van de bewoners;
 • Evalueren en signaleren van veranderingen bij de bewoners zowel op fysisch, psychisch als sociaal vlak;
 • Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten, problemen, ... die al dan niet direct met de eigen taakuitvoering te maken hebben;
 • Motiveren van de bewoners, betekenisvolle naasten, mantelzorgers en hun omgeving.

Polyvalent meewerken bij andere diensten in functie van de continuïteit van de dienstverlening van de dienst of afdeling:

 • Vervangen verpleegkundigen, medewerkers van keuken of schoonmaak indien nodig
 • Mentorschap over stagiairs en nieuwe medewerkers

Begeleiden van bewoners en familie met aandacht voor het welbevinden van de bewoners en gericht op het creëren van een thuissituatie:

 • Meehelpen bij het opvangen van nieuwe bewoners en hun familie en wegwijs maken in het woonzorgcentrum;
 • Rekening houden met individuele behoeften en de privacy van de bewoner;
 • Zo goed mogelijk zorgen voor het emotioneel welbevinden van de bewoner;
 • Voeren van gesprekken met bewoners over hun individuele beleving;
 • Verwerven van informatie over de bewoner via heteroanamnese, zorgdossier en woonzorgleefplan, briefing en persoonlijke gesprekken;
 • Stimuleren van de eigenwaarde, zelfstandigheid, zelfzorg, autonomie en beslissingsvrijheid van de bewoner;
 • Activeren van de bewoners;
 • Begeleiden bij vrijetijds- en animatieactiviteiten, in samenwerking met het KELA team;
 • Meewerken aan het creëren van een huiselijke sfeer;
 • Het betrekken van de familie in en bij de zorg aan de bewoners.

Instaan voor een correcte informatieoverdracht zodat een vlotte informatiedoorstroming en efficiënte samenwerking gewaarborgd kan worden:

 • Instaan voor een correcte registratie van de zorgen (aftekenen van de dagelijks verrichte zorgen, invullen en opvolgen van de zorg- en verpleegdossiers,...);
 • Duidelijk, volledig en efficiënt rapporteren aan de hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen en zorgkundigen en KELA medewerkers;
 • De nodige voorbereidingen treffen n.a.v. ziekenhuisopname van een bewoner;
 • Actief participeren aan werkoverleg;
 • Instaan voor de noodzakelijke mondelinge en schriftelijke overdracht van informatie naar andere disciplines (keuken, schoonmaak,...);
 • Begeleiden van stagiairs, zorgkundigen, logistieke medewerkers, nieuwe verpleeg- en zorgkundigen.

Een bijdrage leveren aan de uitbouw van een kwaliteitsvol zorgbeleid in het woonzorgcentrum:

 • Meewerken aan de uitbouw van een palliatieve zorgcultuur in het woonzorgcentrum;
 • Meewerken aan de projecten rond mondzorg, RIS, kwaliteit, dementie;
 • Opvolgen van relevante evoluties in de ouderenzorg;
 • Deelnemen aan werkgroepen met het oog op verbetering van de zorg en de werkorganisatie;
 • Het volgen van bijscholingen, trainingen of praktijkoefeningen.

Hulp aan de bewoners van de assistentiewoningen:

 • Bij een noodoproep help je de verpleegkundige de oproep te verwerken. Onder begeleiding zorg je voor de eerste zorgen en bel je indien nodig familie en/of de dokter en/of de ziekenwagen op;
 • Je brengt van deze handelingen verslag uit en brengt de collega’s van het LDC op de hoogte.

Competentieprofiel:

Technische competenties

 • Je hebt een grondige kennis van verzorgingstechnieken;
 • Je hebt kennis van geriatrie en gerontologie;
 • Je hebt een kennis omtrent dementie, palliatieve zorg en EHBO;
 • Je hebt een basiskennis omtrent de toediening van medicatie;
 • Je hebt kennis van hulpmiddelen vb. het gebruik van tilliften;
 • Je hebt kennis omtrent de efficiënte werking van ontsmettingsmiddelen;
 • Je hebt kennis omtrent correct het gebruik van incontinentiemateriaal;
 • Je kunt vuil- en proper linnen correct manipuleren.

Communicatie

 • Je hebt een vlotte taalbeheersing en kunt vlot schrijven.

Organisatiewaarden

Integriteit

 • Je kent de gangbare waarden en normen en handelt hier consequent naar;
 • Je gaat uiterst zorgvuldig om met het vertrouwelijke of delicate informatie.

Klantgerichtheid

 • Je leeft je in de situatie van de doelgroep in;
 • Je stelt je dienstverlenend op voor iedereen;
 • Je speelt in op wensen van cliënten in lijn met de beleidsrichtlijnen;
 • Je neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten;
 • Je streeft naar een optimale bewonerstevredenheid en tevredenheid van familie en bezoekers.

Samenwerken

 • Je waakt over de goede en constructieve samenwerking binnen het team, maar ook met alle andere diensten;
 • Je combineert je eigen talenten en vaardigheden met die van de collega’s om tot betere resultaten te komen;
 • Je levert een actieve bijdrage tot een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten.

Flexibiliteit

 • Je verandert op praktische wijze je aanpak om het beoogde resultaat efficiënter te kunnen bereiken;
 • Je kan overweg met diverse opdrachten, wisselende prioriteiten en plotse veranderingen;
 • Je werkt in crisissituaties prioritaire opdrachten goed af;
 • Je toont bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen.

Inlevingsvermogen

 • Je toont erkenning en respect voor de ander(e);
 • Je kunt omgaan met de eigenheid van elke gebruiker;
 • Je toont aandacht en interesse voor gevoelens en behoeften van anderen;
 • Je toont begrip voor andere meningen en omgangsvormen.

Zelfstandig werken

 • Je kunt zelfstandig en in team werken;
 • Je zoekt naar de meest optimale werkmethoden;
 • Je kunt met de nodige instructies aan de slag;
 • Je bent stipt in het nakomen van afspraken;
 • Je stuurt bij indien er fouten optreden;
 • Je werkt taken volledig en tijdig af.

Plannen en organiseren

 • Je hebt een goed beeld van wat moet bereikt worden;
 • Je doet spontaan voorstellen om het werk te verbeteren.

Inzet

 • Je werkt met inzet en gedrevenheid;
 • Je stelt je positief op;
 • Je staat open voor vragen en taken die op je af komen;
 • Je gaat ervoor om de opdrachten uit te voeren;
 • Je durft verantwoordelijkheid nemen;
 • Je zet door bij tegenslagen of problemen.

Voorwaarden

 • In het bezit zijn van één van volgende diploma’s, attesten of getuigschriften:
  • Een 7de jaar BSO in personenzorg (2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, richting personenzorg) én het certificaat of getuigschrift van de opleiding van zorgkundige van 1 jaar;
  • Een 7de jaar BSO Thuis- en Bejaardenzorg of zorgkundige, behaald vanaf 30 juni 2006;
  • De beroepsopleiding tot zorgkundige van 1400 uur, gelijkgesteld met een opleiding van 1 studiejaar (certificaat zorgkundige), behaald via de diensten van de VDAB of via een Centrum voor Volwassenenonderwijs;
  • Een attest van slagen van het 1ste jaar bachelor, gegradueerd of gebrevetteerd in de verpleegkunde. Opgelet: de opleiding vroedkunde wordt niet gelijkgeschakeld met de opleiding tot verpleegkundige;
  • Het getuigschrift polyvalent verzorgende en de bijkomende opleiding tot zorgkundige van 120 uur.
 • Kwalificatiebewijs = bewijs van registratie bij het Departement Zorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid met vermelding van het visum;
 • In het bezit zijn van een uittreksel uit het strafregister (Model 1 art.595);
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B;
 • Affiniteit met de doelgroep;
 • Slagen voor de selectieproef (sollicitatiegesprek).

Aanbod

 • Loonschaal (C1-C2 of D1-D3: ingeschaald in IFIC 11);
 • Vakantiegeld;
 • Eindejaarstoelage;
 • Maaltijdcheques;
 • Fietsvergoeding;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Mogelijkheid om een fiets te leasen na 6 maanden dienst.

Solliciteren

De kandidaturen moeten ingediend worden, via het online sollicitatieformulier op de Herzeelse website.

Documenten toe te voegen:

 • CV;
 • Motivatiebrief;
 • Een afschrift van een geldig kwalificatiebewijs (diploma/beroepsopleiding/attest 1e bachelor, getuigschrift polyvalent verzorgende);
 • Een bewijs van registratie – visum;
 • Uittreksel uit het strafregister (Model 1 art.595) dat maximum 3 maanden oud is;
 • Kopie rijbewijs B (voor- én achterkant).