Vacature: directeur basisonderwijs

Herzele is een boeiende gemeente van bijna 19.000 inwoners in de regio Vlaamse Ardennen. Het is er goed om te leven, te wonen en te werken. Meer dan 400 medewerkers zijn elke dag in de weer om de brede waaier van producten aan te bieden. De organisatie heeft zich in de voorbije jaren sterk ontwikkeld, zowel voor de kerntaken zoals bestuur en veiligheid, maar ook op het vlak van vrije tijd en sociale dienstverlening. Herzele heeft alles in huis om een goede woongemeente te zijn voor iedereen van jong tot oud, maar ook om een goede werkgever te zijn waar jij je talenten kunt ontwikkelen. Om de continuïteit van de dienstverlening te blijven waarborgen, is het lokaal bestuur op zoek naar een directeur voor het basisonderwijs die voltijds aan de slag kan voor onbepaalde duur.

Functieomschrijving

Een school is een belangrijke ontmoetingsplaats. Het is dé plaats waar ouders, leerlingen, grootouders en leerkrachten elkaar ontmoeten. De school vormt een cruciale schakel in het gemeenschapsleven. Voor de gemeentelijke basisschool ‘De Kersentuin’ organiseert het lokaal bestuur Herzele een selectieprocedure voor de functie van directeur basisonderwijs.

Inhoud functie

Een eerste blik op jouw toekomstig takenpakket:

 • Je hebt de leiding over de gemeentelijke basisschool de Kersentuin;
 • Je werkt in nauw teamverband samen met de andere directies binnen het gemeentelijk onderwijs en de scholengemeenschap;
 • Samen met de andere directeur van de vestiging in Borsbeke en Sint-Lievens-Esse zorg je voor één samenhangende visie op onderwijs en een coherent beleid zodat de eenheid van het gemeentelijk onderwijs gevrijwaard blijft;
 • In samenspraak met het schoolbestuur ben je mee verantwoordelijk voor de organisatie van kwaliteitsvol onderwijs;
 • Je geeft leiding aan en begeleidt het team van onderwijzend- en beleidsondersteunend personeel;
 • Je staat in nauw contact met de leerlingen en ouders.

Functieprofiel

Beleid

 • Voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend onderwijskundig beleid vertrekkend vanuit het pedagogisch project;
 • Voert een systematische, cyclische en betrouwbare evaluatie uit van de werking van de onderwijsinstelling om de onderwijskwaliteit te bewaken en te verbeteren;
 • Staat in voor het voorbereiden, opmaken en coördineren van beleidsadviezen en beleidsvoorstellen aan het schoolbestuur op vraag van het schoolbestuur of op eigen initiatief;
 • Installeert een cultuur van leren en vernieuwen in de onderwijsinstelling;
 • Introduceert onderwijsonderzoeken en onderwijsvernieuwingen in de onderwijsinstellings- en klaspraktijk.

Planning en organisatie van de onderwijsinstelling

 • Voert een motiverend personeelsbeleid met aandacht voor samenwerking, resultaten en effecten en professionalisering;
 • Wendt de toegekende omkadering aan op basis van duidelijke en onderhandelde criteria;
 • Past adequaat en correct de regelgeving inzake personeel, leerlingen en organisatie toe;
 • Waakt over een passende begeleiding voor elke leerling met het oog op optimale ontwikkel- en leerkransen;
 • Bepaalt participatief de professionaliseringsinitiatieven rekening houdend met de gestelde prioriteiten in het onderhandelde professionaliseringsplan.

Leidinggeven

 • Ondersteunt de teamleden om de visie van de onderwijsinstelling vorm te geven;
 • Ondersteunt de teamleden in het implementeren van het referentiekader onderwijskwaliteit;
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding in de onderwijsinstelling en coacht de teamleden in hun dagelijks functioneren.

Financieel en administratief beheer

 • Is verantwoordelijk voor de verwerking van de personeelsadministratie en de leerlingenadministratie;
 • Voert, in samenspraak met het schoolbestuur, een gezond en evenwichtig financieel beleid.

Communicatie en vertegenwoordiging

 • Communiceert helder en gericht naar internen en externen over het gevoerde beleid;
 • Neemt deel aan verschillende overlegorganen;
 • Is zowel intern als extern het aanspreekpunt van de onderwijsinstelling.

Professionalisering

 • Is eindverantwoordelijk voor het formuleren van een breed gedragen professionaliseringsbeleid, waarbij leerbehoeften van individuele teamleden, leerbehoeften op schoolniveau en maatschappelijke uitdagingen het uitgangspunt vormen.

Overleg en samenwerking

 • Zet samenwerkingsverbanden uit die voor elke lerende het leren, de optimale ontwikkelkansen, het psycho-motorisch en sociaal functioneren ten goede komen;
 • Communiceert transparant over de werking met alle betrokkenen en zorgt voor een optimale informatiedoorstroming;
 • Heeft op regelmatige basis overleg met de collega-directeur van De Vlindertuin.

Vaardigheden

 • In grote mate beschikken over leidinggevende en organisatorische vaardigheden;
 • Zelfstandig en assertief kunnen optreden;
 • Taal- en communicatievaardig zijn;
 • Sociaal vaardig zijn, vlot en correct in de omgang zijn;
 • In staat zijn om conflictsituaties te beheersen.

Attitudes

 • Sterke verantwoordelijkheidszin en professionaliteit;
 • Grote persoonlijke inzet, zin voor initiatief en vernieuwing;
 • Goede en respectvolle omgang met anderen, vertrouwen kunnen geven en oproepen
 • Discretie, tact en eerlijkheid;
 • Zin voor orde en nauwkeurigheid;
 • Doorzettingsvermogen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de selectieprocedure, dien je te voldoen aan volgende voorwaarwaarden:

Algemene aanwervingsvoorwaarden

 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie;
 • Slagen voor de selectieprocedure;
 • In het bezit zijn van een bachelor diploma of gelijkwaardig en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 27.06.1990;
 • Voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van artikel 19 van het decreet rechtspositie van 27.03.1991.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden

 • 5 jaar relevante en aantoonbare werkervaring in het onderwijs;
 • Een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat-directeurs en/of beginnende directeurs en/of gevorderden bij OVSG kunnen voorleggen, of bereid zijn deze cursus binnen 1 jaar na aanstelling te volgen;
 • Ervaring in een leidinggevende rol geldt als pluspunt;
 • De aanstelling gebeurt op proef. Uiterlijk op het einde van het tweede volledige schooljaar wordt de directeur die tijdens de proefperiode in de uitoefening van zijn ambt voldoening heeft geschonken en de betrekking in hoofdambt uitoefent, in vast verband benoemd;
 • Beantwoorden aan het schoolspecifiek profiel van directeur.

Wervingsreserve

De geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in een wervingsreserve (5 jaar) opgenomen.

Solliciteren

De kandidaturen moeten ingediend worden, ten laatste op zondag 15 oktober 2023, via het online sollicitatieformulier via de website van Herzele of aangetekend per post aan het College van burgemeester en schepenen (Markt 20 9550 Herzele).

Documenten toe te voegen:

 • Motivatiebrief;
 • CV;
 • Kopie van alle diploma's en getuigschriften;
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596-2 (maximum 1 maand oud);
 • Een nationaliteitsbewijs (Belg of onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie) of bewijs van vrijstelling;
 • Bewijs van 5 jaar relevante beroepservaring binnen het onderwijslandschap.

De selectieprocedure zal in november 2023 georganiseerd worden. De data van de selectieproeven worden per individuele uitnodiging bezorgd. De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk en mondeling onderdeel waarbij de kandidaten voor elke proef ten minste 50% van de punten moeten behalen en in totaal ten minste 60% op beide onderdelen samen.