Themasubsidie recreatieve of competitieve sportbeoefening

Binnen de perken van de kredieten vastgesteld op de begroting kan het lokaal bestuur een subsidie verlenen aan al dan niet eenmalige projecten en initiatieven op het vlak van de recreatieve of competitieve sportbeoefening. 

Themasubsidies kunnen aangevraagd worden voor projecten die gericht zijn op medische, ethische, (psycho)-sociale of andere maatschappelijke thema's, innovatieve projecten die een meerwaarde geven aan de reguliere werking. Indienen gebeurt uiterlijk vier weken voor aanvang van het project via deze pagina.

Procedure

Je vindt het aanvraagformulier in ons e-loket (onderaan deze pagina). Dit aanvraagformulier moet uiterlijk vier weken vóór aanvang van het project ingediend worden.

Uiterlijk twee maanden na afloop van het project en vóór 31 december bezorgt de organisator het afrekeningsformulier, voorzien van de nodige bewijsstukken, aan de Sportdienst. Dit formulier vind je eveneens in ons e-loket (onderaan deze pagina).

De Sportadviesraad (SAR) onderwerpt de ingediende subsidieaanvragen aan een evaluatie conform het reglement en formuleert een advies aan het College van burgemeester en schepenen. Het College van burgemeester en schepenen beslist over de effectieve toekenning.

Bedrag

Het toegekende subsidiebedrag bedraagt maximum 1000 euro voor eenmalige projecten en maximum 500 euro voor terugkerende projecten en initiatieven.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het subsidiereglement over de projectsubsidies voor recreatieve of competitieve sportbeoefening nalezen.