Subsidies sportverenigingen

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten kunnen Herzeelse sportverenigingen die erkend zijn door het College van burgemeester en schepenen subsidies aanvragen. 

Volgende subsidies kunnen aangevraagd worden:

  • Basissubsidie 
  • Themasubsidie
  • Subsidie voor organisatoren voor wielerwedstrijden

Voorwaarden

Alleen erkende Herzeelse sportverenigingen komen in aanmerking voor subsidies.

Procedure

Erkende Herzeelse sportverenigingen kunnen volgende subsidies aanvragen:

  • Basissubsidie 
  • Themasubsidie
    • Themasubsidies kunnen aangevraagd worden voor projecten die gericht zijn op medische, ethische, (psycho)-sociale of andere maatschappelijke thema's, innovatieve projecten die een meerwaarde geven aan de reguliere werking. Indienen gebeurt uiterlijk vier weken voor aanvang van het project via onze website

  • Subsidie voor organisatoren voor wielerwedstrijden
    • De wedstrijdvergunning (of ander document afgeleverd door de sportfederatie) samen met het betalingsbewijs bezorgen aan de sportdienst.

Regelgeving

Op deze pagina kan je de verschillende subsidiereglementen voor erkende Herzeelse sportverenigingen nalezen.

Vanaf 2024 is art.6 uit het besluit niet meer van kracht. Ondersteuning van kansengroepen voor aansluiting bij een sportclub of deelname aan een sportkamp of -stage gebeurt vanaf dan niet meer via de sportdienst, maar wel rechtstreeks via het Sociaal Huis. Meer info hierover vind je op www.herzele.be/socio-culturele-participatie