Subsidie organisatoren wielerwedstrijden

Het lokaal bestuur kan aan erkende Herzeelse sportverenigingen een subsidie verlenen voor het organiseren van wielerwedstrijden.

Onder wielerwedstrijd wordt verstaan elke organisatie van een competitieve fietswedstrijd in de vorm van een wegrit, een veldrit of een mountainbikerit, voor eender welke categorie en dit onder de vleugels van een erkende sportfederatie. 

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • De organisatie moet erkend zijn door het College van burgemeester en schepenen en dus voldoen aan de erkenningsvoorwaarden bepaald in het erkenningsreglement.
  • Het vertrek en de aankomst van de wielerwedstrijd dient gelegen te zijn op het grondgebied van Herzele.
  • De organisatie moet een organisatievergunning van een erkende sportfederatie kunnen voorleggen.
  • De veiligheid van renners, organisatoren, medewerkers en publiek moet ten allen tijde gewaarborgd zijn en blijven.

Procedure

U kan deze subsidie aanvragen aan de hand van het aanvraagformulier voor de organisatie van/vergunning voor een wielerwedstrijd. U vindt dit aanvraagformulier in ons e-loket (onderaan deze pagina).

Dit formulier moet uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de wielerwedstrijd ingediend worden. Bij het aanvraagformulier voegt u:

  • de wedstrijdvergunning van de erkende federatie
  • een kopie betalingsbewijs van de vergunning
  • een gemeentelijk plan met het parcours

Bedrag

Het bedrag van de subsidies komt overeen met de organisatievergunning afgeleverd door de erkende sportfederatie, met een maximum van 1.000 euro per jaar per organiserende sportvereniging. 

Regelgeving

Op deze pagina kan je het subsidiereglement voor organisatoren van wielerwedstrijden houdende de toekenning van subsidies aan erkende verenigingen voor het organiseren van wielerwedstrijden op het grondgebied Herzele nalezen.

Meer info

De erkende sportvereniging kan per jaar maximaal voor 3 wielerwedstrijden gesubsidieerd worden. Deze betoelaging is niet te cumuleren met andere financiële betoelaging door de gemeente.