OCMW-raad

Agenda's en verslagen

De OCMW-raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet of het decreet het anders bepaalt. De Raad bepaalt het beleid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en stelt reglementen vast. Deze kunnen betrekking hebben op het beleid of op het inwendig bestuur.

Samenstelling