OCMW-raad

De OCMW-raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet of het decreet het anders bepaalt. De Raad bepaalt het beleid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en stelt reglementen vast. Deze kunnen betrekking hebben op het beleid of op het inwendig bestuur.

Herzele heeft 25 OCMW-raadsleden, met inbegrip van de burgemeester en de schepenen.
De voorzitter van de OCMW-raad stelt de agenda vast en leidt de zittingen.

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. De bekendmakingen van de OCMW-raad na deze datum zijn voortaan terug te vinden via:

Bekendmakingen LB Herzele

(Her)beluister de zittingsverslagen van de Raad voor Maatschappelijk welzijn

Samenstelling