Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Voorwaarden

Of voor uw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Procedure

 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan).

 • Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten

 • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies

 • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten

 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1

 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Vlaamse en provinciale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

De lokale dossiers voor

 • projecten met verplichte medewerking van een architect

 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2

 • verkavelingen

 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Andere dossiertypes mogen nog op papier worden ingediend. Ook lokale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

Opgelet: kleinhandelsvergunningen of natuurvergunningen die deel uitmaken van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moeten via het Omgevingsloket worden aangevraagd. In andere gevallen mogen de aanvragen nog op papier worden ingediend.

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vindt u meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die u moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraagt u het best advies bij uw gemeente.

Bekendmakingen en openbaar onderzoek

Sinds 22 mei 2023 vervangt het Inzageloket het Publiek loket van het Omgevingsloket. Als burger kan je de volledige omgevingsvergunningsdossiers tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode inkijken.

De bedoeling van het digitale Inzageloket is om de inspraakmogelijkheid te verbeteren. Je kan niet alleen het volledige dossier digitaal inkijken, het inzageloket begeleidt je ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure/het dossier.

Het digitale inzageloket is zo intuïtief mogelijk ontwikkeld om de gebruiker door de complexiteit van een vergunningsaanvraag en bijhorende procedure te leiden. Door een recente aanpassing aan de regelgeving rond auteursrechten wordt in dit inzageloket ook het raadplegen van architecturale plannen mogelijk. Deze plannen zijn voorzien van een watermerk om het auteursrecht niet te schaden.

Op deze link is het Inzageloket bereikbaar. Via deze weg kom je terecht op de kaart van Vlaanderen. Je kan een gemeentenaam zoals 'Herzele' ingeven in het tekstvak en daarop filteren.

Dan wordt er op de kaart ingezoomd en zie je links een overzicht van de beschikbare projecten in Herzele, op de kaart zie je de iconen verschijnen.

Via de QR-code, die op de gele affiches staat, kan je ook rechtstreeks naar een dossier gaan door de QR-code te scannen met je mobiel apparaat.

Meer info over de mogelijkheden van het inzageloket kan je hier vinden.

Meer info over hoe u een digitaal beroepschrift kunt indienen via het Omgevingsloket kan je hier vinden.