Belasting op het niet hebben van een conformiteitsattest

Er wordt voor de jaren 2020 tot en met 2024 een gemeentebelasting gevestigd op huurwoningen die niet beschikken over een geldig conformiteitsattest, overeenkomstig de verordening verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen.

Procedure

De belasting wordt ingevorderd bij wege van het kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot de belasting op het niet hebben van een conformiteitsattest raadplegen.