Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting (VKB) voor personen met een handicap en oorlogsinvaliden

Voor een voertuig dat gebruikt wordt als persoonlijk vervoermiddel voor een volwassen persoon of een kind met een handicap kunt u een vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting en een vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling aanvragen.

Voorwaarden

U kunt een vrijstelling aanvragen als:

 • u volledig blind bent
 • u volledig verlamd bent aan de bovenste ledematen of een blijvende invaliditeit hebt van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen.
 • u een oorlogsinvalide bent.

Het voertuig is ingeschreven op naam van:

 • de persoon met een handicap
 • de wettelijke vertegenwoordiger als het gaat om een minderjarige
 • de bewindvoerder als het gaat om een meerderjarige waarbij de vrederechter oordeelde dat de meerderjarige onbekwaam is handelingen te stellen met betrekking tot de goederen

Voertuigen die al ingeschreven waren, moeten niet opnieuw ingeschreven worden. Bij aankoop van een nieuw voertuig moet het voertuig wel ingeschreven worden op naam van de persoon met een handicap.

 • De Vlaamse Belastingdienst kent de vrijstelling toe als het voertuig wordt gebruikt als persoonlijk vervoermiddel voor de persoon met een handicap of om boodschappen te doen voor de persoon met een handicap.
 • De Vlaamse Belastingdienst aanvaardt dat de vrijstelling van verkeersbelasting voor personen met een handicap behouden blijft voor zover dit voertuig bestuurd wordt door de echtgeno(o)t(e) of een andere persoon die deel uitmaakt van het gezin van de persoon met een handicap. (deel uit maakt van het gezin wil zeggen dat het gezinslid ook daar moet zijn domicilie hebben, dus bvb een inwonende broer of zus mag ook met die wagen rijden, een niet inwonende broer of zus niet).
 • Als het voertuig van de persoon met een handicap is ingeschreven op naam van een bewindvoerder die geen deel uitmaakt van het gezin van de persoon met een handicap, mag de bewindvoerder met het voertuig enkel verplaatsingen uitvoeren als de persoon met een handicap zich in het voertuig bevindt of voor zover er een onmiddellijk verband is tussen uitzonderlijke trajecten zonder de persoon met een handicap en de noodwendigheden van het persoonlijk vervoer van betrokkene.

Procedure

Aanvragen van de vrijstelling

U vraagt de vrijstelling éénmalig aan met het aanvraagformulier.

 • onmiddellijk na de inschrijving van het voertuig bij de DIV. In dat geval zult u geen aanslagbiljet ontvangen.
 • of na ontvangst van uw aanslagbiljet. Dan hebt u nog drie maanden de tijd om de aanvraag in te dienen.

Voeg bij uw aanvraagformulier een recent invaliditeitsattest van de FOD Sociale Zekerheid.

Het attest voor een kind met een handicap geldt tot het kind 21 jaar oud is. Vanaf 21 jaar moet u een attest voor een persoon met een handicap aanvragen.

Het attest voor een grootoorlogsinvalide moet vermelden dat hij/zij een invaliditeitspensioen krijgt van ten minste 60%.

Als u een attest ontvangt met terugwerkende kracht, dan kunt u de vrijstelling ambtshalve schriftelijk aanvragen voor een periode tot maximum vijf jaar. De terugwerkende kracht geldt enkel als u een attest kunt voorleggen dat u nog niet eerder kon voorleggen.

Bezorg de ondertekende aanvraag:

 • via het contactformulier aan de Vlaamse Belastingdienst
 • of verstuur het per post naar de Vlaamse Belastingdienst in Aalst.

U krijgt binnen de twee weken een ontvangstmelding.

Bij elke wijziging (bijv. als u verandert van nummerplaat of als u verhuist naar een ander gewest) moet u de vrijstelling opnieuw aanvragen.

Toekennen van de vrijstelling

U ontvangt 6 maanden na de ontvangstmelding een beslissingsbrief van de Vlaamse Belastingdienst:

 • Bij een positieve beslissing wordt de periode van vrijstelling aangeduid en ontvangt u geen aanslagbiljet meer.
 • Bij een negatieve beslissing wordt de reden van afwijzing vermeld.

Er wordt slechts aan één voertuig een vrijstelling toegekend, m.a.w. de vrijstelling is gelinkt aan de persoon met een handicap waarvoor de vrijstelling is aangevraagd.

Stopzetten van de vrijstelling

Als u de vrijstelling stopzet (bijv. na het overlijden van de persoon met een handicap) moet u dit melden aan de Vlaamse Belastingdienst met aanvraagformulier tot stopzetting van de vrijstelling.

Bedrag

Als u een vrijstelling krijgt, dan moet u geen verkeersbelasting en geen BIV betalen.

Als uw aanvraag tot vrijstelling nog niet werd goedgekeurd en u ontvangt toch een aanslagbiljet, dan raden wij u aan om het aanslagbiljet te betalen. Als u recht hebt op de vrijstelling ontvangt u binnen de twee maanden een terugbetaling.