Organisator Gezinsopvang De Octopus (voorheen: onthaalouders De Octopus)

Als ouder kunt u uw kind tot de schoolleeftijd laten opvangen in gezinsverband. Uw kind komt terecht in een warm gezin waar baby’s worden opgevolgd volgens hun eigen ritme met de nodige rust, voeding en verzorging en waar peuters de gepaste structuur en ontplooiingskansen krijgen. In overleg met de kinderbegeleider is buitenschoolse opvang soms ook mogelijk.

De dienstverantwoordelijken begeleiden de kinderbegeleider om de kwaliteit van de opvang te optimaliseren via huisbezoeken en vorming. Ook volgen zij samen met de kinderbegeleider de ontwikkeling van uw kind op.

 

Procedure

Bent u op zoek naar een opvanglocatie? Kom langs bij de dienst Gezinsopvang of neem telefonisch of via mail contact op. Na een bevraging over uw specifieke opvangbehoefte, krijgt u een adressenlijst van beschikbare opvanglocaties.

Door een bezoek aan huis bij een kinderbegeleider, kunt u zich een beeld vormen van de kinderbegeleider en het milieu waaraan u uw kind kan toevertrouwen. Bij een akkoord tussen u en de kinderbegeleider, brengt u de dienst hiervan op de hoogte en wordt de opvangplaats schriftelijk vastgelegd.

Voor de start van de opvang maakt u met de kinderbegeleider duidelijke en bindende afspraken over alle elementen in de opvang: voeding, verzorging, opvangmomenten, opvoedingsprincipes enzovoort. Eventuele latere wijzigingen moet u melden aan de kinderbegeleider en indien nodig ook aan de verantwoordelijke van de dienst Gezinsopvang. Een goede communicatie tijdens de opvang is erg belangrijk voor de relatie tussen ouders, kind en opvanglocatie.

Inschrijven

Inschrijvingen gebeuren uitsluitend via de dienst Gezinsopvang. U kunt geen opvangplaats rechtstreeks met de kinderbegeleider vastleggen.

Voor de inschrijving komt u na afspraak langs bij de dienst Gezinsopvang. Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst is ondertekend. Als bijlage bij de schriftelijke overeenkomst wordt ook het opvangplan vastgelegd met vermelding van de dagen en de uren die u reserveert. Voor deze gereserveerde dagen moet u betalen als de respijtdagen zijn opgebruikt.

Bedrag

De ouderbijdrage is vastgesteld bij ministerieel besluit en afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen van uw gezin en het aantal kinderen ten laste. In deze prijs zijn voeding, verzorging, afvalverwerking, gebruik van het kindermeubilair, ... inbegrepen. Flesvoeding, dieetvoeding en luiers moet u zelf meebrengen.

U kunt de kostprijs zelf berekenen via Mijn Kind en Gezin. Onmiddellijk ontvangt u via mail het 'attest inkomenstarief Gezinsopvang. Dit attest bezorgt u altijd aan de dienst Gezinsopvang, anders is er geen opvang mogelijk!

Wijze van betalen

De verrekening van de financiële bijdrage gebeurt via een maandelijkse factuur, op basis van het prestatieblad met de registratie van het uur van aankomst en vertrek van uw kind per dag. Dit prestatieblad wordt dagelijks ingevuld door de kinderbegeleider en ondertekend door de ouder(s) of de persoon die het kind afhaalt. De kinderbegeleider dient het prestatieblad maandelijks in bij de dienst Gezinsopvang.

Jaarlijks krijgt u een fiscaal attest.

Meer info

De dienst krijgt zeer veel opvangaanvragen en kan niet alle ouders helpen. Nieuwe en enthousiaste kinderbegeleiders kunnen aansluiten.

Wie graag met kinderen werkt, over voldoende maturiteit beschikt, verantwoordelijkheidszin en pedagogische kwaliteiten, hoge hygiënische eisen stelt aan zijn woning en bereid is zijn woning kindvriendelijk in te richten, kan voor meer inlichtingen terecht op de dienst.

Voor meer info kan je een kijkje nemen op de website www.ikwordonthaalouder.be of contact opnemen met de dienst.