Belasting op klei- en leemontginning

De gemeente Herzele heft een belasting ten laste van de personen of ondernemingen die op het grondgebied van de gemeente klei- en leem ontginnen.

Procedure

De personen of ondernemingen doen schriftelijk aangifte bij het gemeentebestuur van de hoeveelheid klei en leem (in ton) ontgonnen tijdens het jaar dat aan het aanslagjaar voorafgaat. Deze aangifte dient te geschieden uiterlijk 1 mei van het aanslagjaar.

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste ontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot de belasting op klei- en leemontginningen nalezen.