Belasting op de uitbating van een dancing

De gemeente Herzele heft een belasting op de uitbating van een dancing. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens handelsnaam de dancing wordt geëxploiteerd. 

Procedure

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van burgemeester en schepenen.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot de belasting op de uitbating van een dancing nalezen.