Algemene milieubelasting op gezinnen, hinderlijke bedrijven en privérusthuizen

De milieubelasting is verschuldigd door :

1. Ieder gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar

  • ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente Herzele;
  • op het grondgebied van de gemeente Herzele om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft als tweede verblijf.

2. De natuurlijke en rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar, als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente Herzele, een nijverheids-, land-, tuinbouw- of handelsbedrijf exploiteren.

3. De exploitanten van de privérusthuizen waarvan de bewoners als gemeenschap op 1 januari van het aanslagjaar zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Herzele.

Procedure

De algemene milieubelasting op gezinnen, hinderlijke bedrijven en privérusthuizen is een jaarlijkse ingekohierde milieubelasting geheven om te voorzien in de uitgaven met betrekking tot het leefmilieu. 

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot de algemene milieubelasting op gezinnen, hinderlijke bedrijven en privérusthuizen nalezen.

Uitzonderingen

Om dubbele belasting te voorkomen, is de algemene milieubelasting op gezinnen niet verschuldigd voor de woning of woongelegenheid die deel uitmaakt van het complex op basis waarvan de algemene milieubelasting op bedrijven verschuldigd is door een lid van het gezin.