Belasting op het weghalen van afvalstoffen, gestort op de plaatsen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is

De belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente is een kohierbelasting. De belasting is verschuldigd door iedere persoon die afvalstoffen achterlaat, opslaat of stort op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) en andere wettelijke bepalingen.