Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Wil je een stoffelijk overschot of een asurne langer dan 10 jaar laten bewaren op de begraafplaats, dan is het nodig dat je een concessie neemt. 

Je kan een concessie nemen voor één of voor twee personen. Deze keuze moet je bij aanvang maken. Een concessie voor twee personen geldt voor 30 jaar en is hernieuwbaar. 

Je kan een concessie verlengen voor 10 of 20 jaar.

Een vroegere eeuwigdurende concessie kan je kosteloos verlengen voor 50 jaar, op voorwaarde dat de zerk zich in een goede staat bevindt. 

Als je de verlenging niet tijdig aanvraagt, dan vervalt de concessie en wordt overgegaan tot verwijdering van de grafstede.

Voorwaarden

Een concessiehouder wordt geacht om binnen een termijn van 12 maanden na de begraving van het stoffelijk overschot/asurne, een grafzerk/afdekplaat te plaatsen en deze te (laten) onderhouden. 

Graven die niet of slecht onderhouden worden kunnen in verwaarlozing worden gesteld. De nabestaanden krijgen dan één jaar de tijd om het graf terug te herstellen. Na het verstrijken van dit jaar en bij niet herstelling zal de gemeente overgaan tot afbraak en de materialen wegnemen. De eventuele concessie wordt dan vroegtijdig beëindigd.

Procedure

Je doet je aanvraag bij de dienst Begraafplaatsen in het gemeentehuis.

Bedrag

Op deze pagina kan u het tariefreglement nalezen.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Gemeentelijk huishoudelijk reglement van 03 september 2008.

Gemeentelijk retributiereglement op de begraafplaatsen van 03 september 2008.