Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk

Het aangifteformulier dient verstuurd te worden naar belastingen@herzele.be.

Wie ongeadresseerd reclamedrukwerk huis-aan-huis verspreidt in de gemeente, moet daarvoor een belasting betalen. De belasting wordt aangerekend aan de verantwoordelijke uitgever.


 

 

Procedure

Er geldt een aangifteplicht. U moet uw aangifteformulier voor de belasting op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk tijdig indienen.


De belastingplichtige is gehouden ten minste 24 uren vóór de verspreiding van het drukwerk hiervan aangifte te doen aan het gemeentebestuur. Hierbij dient de belastingplichtige alle noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen, meer bepaald een specimen van het te verspreiden drukwerk, een verklaring van het aantal exemplaren en een overzicht van de straten waar de folder zal bedeeld worden. Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een periode van hoogstens 12 maanden.

Op deze pagina kan je het aanvraagformulier vinden.

Meer info

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van burgemeester en schepenen.