Plaatsen van voederkuilen

Een voederkuil is een kuil waarin voedergewassen opgeslagen worden en afgedekt worden met een plastieken zeil. Sleufsilo’s vallen hier niet onder.

Regelgeving

Het plaatsen van voederkuilen is aan bepaalde voorwaarden onderworpen:

  • De afstand ten opzichte van naburige perceelsgrenzen dient ten minste 25 meter te bedragen, ten opzichte van woonhuizen dient een afstand gerespecteerd te worden van 50 meter.
  • De voederkuil dient zodanig geconstrueerd te worden dat geen sappen, afkomstig van de opgeslagen voedergewassen, in de grond kunnen sijpelen of kunnen aflopen naar waterlopen of wegen.
  • Autobanden gebruikt om de voederkuil af te dekken dienen na het verwijderen van de kuil achter een groenscherm gestapeld te worden op een vloeistofdichte vloer of in een bedrijfsgebouw. De
    hoeveelheid gestapelde banden moet in verhouding zijn tot de oppervlakte van de af te dekken kuilen.
    Het teveel aan banden wordt als illegale opslag beschouwd.
  • De voederkuilen dienen zo geëxploiteerd dat ze geen hinder (geur, visueel aspect, …) veroorzaken voor
    de omgeving.