Noodkoopfonds

Wie er in aanmerking komt voor deze renteloze lening en hoe je deze zal moeten aanvragen, wordt op dit moment nog bepaald.

Herzele stapt in het noodkoopfonds

Vlaanderen deed een projectoproepen naar alle OCMW’s om een project uit te werken rond energetische renovatie van noodkoopwoningen. Na goedkeuring van het project kunnen de OCMW’s een renteloze kredietlijn bekomen, waarmee ze dan op hun beurt renteloze leningen aan noodkopers kunnen verstrekken.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn nam in september 2022 de beslissing om in het noodkoopfonds te stappen.

Concreet stelden we een projectaanvraag op voor 10 dossiers. Hiervoor wordt samengewerkt met het energiehuis van SOLVA, dat instaat voor het beheer van de leningen en de bouwtechnische begeleiding. 

Noodkoopfonds?

Het OCMW kan na goedkeuring van deze projectaanvraag een renteloze kredietlijn bekomen, waarmee we op ons beurt renteloze leningen tot 50 000 euro aan noodkopers kunnen bieden.

Het budget is bedoeld om ‘noodkoopwoningen’ – woningen in slechte staat die mensen noodgedwongen kopen bij gebrek aan middelen – energetisch te renoveren.

Wat is nu een noodkoopwoning?

Een ‘noodkoopwoning’ is een woning die

  • uitsluitend door één of meer noodkopers en hun inwonende gezinsleden (die met de noodkopers een gemeenschappelijke huishouding voeren) als hoofdverblijfplaats gebruikt wordt (zoals blijkt uit de inschrijvingen in het bevolkingsregister); én

  • gekenmerkt wordt door structurele problemen op het vlak van veiligheid, gezondheid en/of kwaliteit; én

  • waaraan belangrijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd:
    • die gericht zijn op een verbetering van de energieprestaties, gecombineerd met structurele en bouwfysische ingrepen; én
    • die tot doel hebben om de woning te laten beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit, vermeld in artikel 3.1 van de Vlaamse codex Wonen; én
    • waarvan de financiering via een marktconforme lening aanleiding zou geven tot afbetalingsproblemen voor de eigenaar-bewoner(s), aangetoond in een solvabiliteitsonderzoek door het OCMW.

Wat zijn noodkopers?

Noodkopers zijn huishoudens die een kwalitatief minderwaardige woning aangekocht hebben, zonder de mogelijkheid er financiële middelen in te investeren om de woning op een goed kwaliteitsniveau te brengen, met onder meer hoge energiefacturen tot gevolg. Door gebrek aan voldoende eigen middelen en solvabiliteit vallen deze eigenaars ook systematisch uit de boot bij renovatiepremies of stadsvernieuwingssubsidies.

Waar kun je bij een projectaanvraag op rekenen?

Er wordt een renteloze lening tot 50 000 euro voorzien per noodkoopwoning. Die betalen noodkopers enkel terug bij verkoop van hun woning of na een periode van 20 jaar. Dan komt het geld opnieuw vrij voor andere mensen die noodgedwongen een huis in slechte staat kochten.

Gedurende het renovatietraject krijgen deelnemers bouwtechnische- en sociale begeleiding via het OCMW en het energiehuis.