Home | ABC | Plan | Contact
GIS - Huisvesting - Woonbeleid - Stedenbouw - Openbare werken
Huisvesting - Woonbeleid
 • Premies
 • Huren - Sociale huisve...
 • Leegstaande woningen e...
 • Leegstaande bedrijfsru...
 • Verwaarlozing woningen...
 • Woonkwaliteit bewaken
 • Samenwerkingsproject
 • Melding gevaar in en r...
 • Gezond Wonen
 • FRGE-lening
 • Vlaamse Woonlening
 • Zorgwonen
 • Lokaal Sociaal Beleid ...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Leegstaande woningen en gebouwen (Update: 26-03-2017)
  De regelgeving rond de inventarisatie en heffing op leegstand, verwaarlozing en verkrotting is sinds 1 januari 2010 gewijzigd.
  Procedure opname leegstandsregister

  Waarom leegstand bestrijden?
  Het moet gezegd, de noodzaak om leegstand te bestrijden, is niet helemaal onomstreden. Sommigen redeneren dat het de vrijheid van iedere burger is om zijn woning of gebouw langdurig leeg te laten staan, op voorwaarde dat die woning wel wordt onderhouden. Een dergelijke woning of gebouw wordt niet als storend ervaren. Daarnaast wordt er door sommigen op gewezen dat er bij langdurige leegstand meestal sprake is van een probleem, vaak in de familiale sfeer. Omwille van een onverdeeldheid bij een erfenis of een echtscheiding wordt de woning of het gebouw nog niet te koop aangeboden en blijft het pand leeg staan. Een snelle verkoop door omstandigheden is niet altijd mogelijk. Toch zijn er zwaarwegende redenen om langdurige leegstand als gemeente wel aan te pakken.
  Gemeenten zijn bij het inventariseren en het belasten van leegstand gebonden aan de door de Vlaamse overheid bepaalde randvoorwaarden.


  De inventarisatie van leegstand
  De situatie vóór 1 januari 2010
  Vroeger, vóór 1 januari 2010, bestond er een Vlaamse heffing op leegstand. Om deze heffing mogelijk te maken was het natuurlijk noodzakelijk dat de leegstand werd geïnventariseerd. Behalve een lijst van leegstaande woningen en gebouwen werd ook een Vlaamse lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen opgemaakt, evenals een lijst van ongeschikte of onbewoonbare woningen.

  De Vlaamse overheid deed de inventarisatie van leegstand (en verwaarlozing en ongeschikte en onbewoonbare woningen) zelf, op basis van de gemeentelijke ‘vermoedenslijsten’ van leegstand. Een vermoedenslijst is een overzicht van de woningen en gebouwen waarvan de gemeente vermoedt dat ze langdurig leeg staan. Meestal vormde het ontbreken van een domiciliering op een bepaald adres de belangrijkste basis van het vermoeden van leegstand. Indien een gemeente dat wilde, kon ze overigens ook zélf volledig verantwoordelijk worden voor het beheer van de inventaris. Ze sloot in dat geval een contract daarover af met de Vlaamse overheid.
  Als de gemeente een eigen heffing op leegstand in het leven had geroepen (dus naast de Vlaamse heffing), zoals in Herzele, was de gemeente sowieso verantwoordelijk voor het opstellen van een eigen inventaris op leegstand. De definitie van leegstand kon daarbij samenvallen met de gewestelijke definitie, maar noodzakelijk was dat niet.

  De situatie na 1 januari 2010
  Sinds 01 januari 2010 is de situatie echter gewijzigd: de Vlaamse leegstandsheffing wordt afgeschaft (niet die van verwaarlozing en verkrotting). Tegelijkertijd worden gemeenten op basis van art. 2.2.6-2.2.9 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid (DGP) verplicht een inventaris van leegstand op te maken. Het vervolgens invoeren van een heffing op leegstand is echter slechts facultatief.


  Definitie van leegstand
  Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de woningen in het gebouw. Met andere woorden: een voor meer dan de helft leegstaand handelspand wordt toch geïnventariseerd als een leegstaand gebouw indien de appartementen boven de handelszaak gewoon zijn bewoond.

  De functie van het gebouw is de functie zoals deze blijkt uit de stedenbouwkundige vergunning of uit het document van een meldingsplichtig werk. De functie van een gebouw kan daarnaast blijken uit de milieuvergunning of de melding die errond is gedaan. Indien er geen vergunningen of meldingen voorhanden zijn of als uit deze documenten de functie van het gebouw niet duidelijk blijkt, dan mag de functie worden afgeleid van het ‘gewoonlijk gebruik’ van het gebouw, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden (zie art. 2.2.6§1 DGP)

  Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met:
  * hetzij de woonfunctie
  * hetzij elke andere door de Vlaamse regering omschreven functie die een effectief en
     niet occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt


  Het reglement inzake de opname van woningen en gebouwen in het leegstandsregister kan je
  hier raadplegen.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Premies
      › Huren - Sociale huisvesting
      › Leegstaande woningen en gebouwen
      › Leegstaande bedrijfsruimten
      › Verwaarlozing woningen/gebouwen
      › Woonkwaliteit bewaken
      › Samenwerkingsproject
      › Melding gevaar in en rond een woning
      › Gezond Wonen
      › FRGE-lening
      › Vlaamse Woonlening
      › Zorgwonen
      › Lokaal Sociaal Beleid Wonen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF