Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Burger
 • Inleiding
 • Adreswijzigingen
 • Akten & attesten
 • Burgerlijke Stand
 • e-loket
 • Identiteit
 • Organen wegneming/tran...
 • Pensioenen
 • Reispassen
 • Rijbewijs
 • Tegemoetkoming persone...
 • Andere tegemoetkominge...
 • Wilsverklaring euthana...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Speciale situaties (Update: 25-10-2017)
  Je kan je niet verplaatsen
  Indien je jou niet kan verplaatsen, dan mag je voor jouw adreswijziging beroep doen op een naast familielid of kan je gebruik maken van het e-loket. Het e-loket vind je hier. Uiteraard kan je altijd met onze diensten contact opnemen voor verdere informatie en hulp.


  Andere gedomicilieerde personen op jouw nieuw adres

  Indien er een vermoeden bestaat dat op het adres waar je jou ingeschreven hebt, andere personen hun domicilie hebben (bv. vorige bewoner(s)), dan kan je hiertegen een procedure opstarten bij de dienst Bevolking (je vraagt naar de Cel Ambtshalve Afvoeringen) die een ambtelijk onderzoek laat instellen door de politie. Dit kan noodzakelijk zijn om je te beschermen tegen vorderingen die lopen tegen vorige bewoners.


  Je bent tijdelijk afwezig op jouw verblijfsadres
  Je dient jouw hoofdverblijfplaats niet te wijzigen ingeval van tijdelijke afwezigheid uit jouw woonst. Dit geldt voornamelijk indien je:
  * tijdelijk verblijft in een verpleeginrichting of rusthuis
  * beroepsmilitair bent
  * student bent
  * gedetineerd bent
  * diplomaat bent
  * omwille van studie-, zaken-, gezondheidsreizen of voor toeristische of 
     beroepsdoeleinden maximum 1 jaar afwezig bent uit de gemeente van inschrijving


  Referentieadres
  Een referentieadres is het adres van een natuurlijk persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister en waarop, met de toestemming van laatstgenoemde, een persoon zonder verblijfplaats is ingeschreven.
  Dit is van toepassing op volgende personen die geen eigen adres meer hebben:
  * bewoners van een mobiele woning (schippers, kermisreizigers,...)
  * personen zonder voldoende bestaansmiddelen
  * personen als tijdelijk afwezig beschouwd, namelijk: 
     - personen die omwille van beroepsredenen gedurende maximum 1 jaar een
       bepaalde opdracht uitvoeren in een andere gemeente van het land of in het buitenland

     -
  militairen in Duitsland of naar het buitenland gedetacheerd
     - Belgische diplomatieke ambtenaren, technisch personeel van diplomatieke missies en
       consulaire beroepswerknemers
     - personeel van de coöperatie met ontwikkelingslanden voor de duur van de opdracht

  De vaststelling van een referentieadres veronderstelt de instemming van de persoon die op dat adres is ingeschreven, alsook de verzekering van de tussenkomst van die persoon voor het ophalen van de post en het doorsturen ervan naar de geadresseerde. Begrippen als 'inschrijving zonder adres' of 'rechtsbevolking' zijn niet meer van toepassing en worden vervangen door een referentieadres.


  Je woont in een mobiele woning
  Een mobiele woning is een schip, woonwagen, caravan of een ander gelijkaardig verplaatsbaar onderkomen. Indien je in een dergelijke woning verblijft, dan word je ingeschreven op een referentieadres of in een gemeente waar je ten minste 6 maanden per jaar verblijft (met uitsluiting van campings).


  Je wenst je in te schrijven in een gebouw waar permanente bewoning niet is toegelaten omwille van redenen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, urbanisme of ruimtelijke ordening
  Indien je jou wenst in te schrijven in een van bovenvermelde gebouwen, dan geschiedt een voorlopige inschrijving van maximum 3 jaar. De inschrijving wordt definitief als de gemeentelijke administratie binnen 3 maanden na de aanvraag geen stappen heeft ondernomen om een einde te maken aan de onregelmatige toestand of indien de gerechtelijke of administratieve overheid binnen 3 jaar na de inschrijving geen beslissing heeft genomen om aan de betwiste toestand een einde te brengen.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Inleiding
      › Adreswijzigingen
      › Akten & attesten
      › Burgerlijke Stand
      › e-loket
      › Identiteit
      › Organen wegneming/transplantatie
      › Pensioenen
      › Reispassen
      › Rijbewijs
      › Tegemoetkoming personen handicap
      › Andere tegemoetkomingen
      › Wilsverklaring euthanasie
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF