Project Houtemstraat 14

Projectoproep betreffende de verkoop onder lastvoorwaarden van een projectgebied in Herzele

De gemeente Herzele wenst de voormalige schoolsite aan de Houtemstraat in een PPS-structuur te ontwikkelen voor woningbouw.

De site is gelegen te Herzele, Houtemstraat 14, gekend ten kadaster te Herzele, eerste afdeling, sectie B nr. 75 m2 met een oppervlakte van +/-5.216 m².

Op deze site is een woonontwikkeling mogelijk in het kader van artn. 4.4.7, §2, en 4.4.8. VCRO zoals toegelicht in de Omzendbrief Ruimtelijk Transformatiebeleid dd. 7 juli 2017 (RO 2017/01)(‘regelluw kader’) en/of van art. 4.4.8. VCRO.

De bouwontwikkeling betreft een geconventioneerde woonontwikkeling voor specifieke doelgroepen die voldoet aan de principes van het ‘bescheiden woonaanbod’, zoals omschreven in het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond-en pandenbeleid.

In combina­tie dienen gemeenschapsruimtes ontwikkeld.

Voor deze ontwikkeling doet de gemeente Herzele een beroep op private kandidaat-kopers (ontwikkelaar en ontwerpteam) die zich kandidaat stellen om de site Houtemstraat te verwerven om het project te realiseren.

Daartoe is door de gemeente een selectieleidraad goedgekeurd waarin het opzet nader wordt toegelicht, de voorwaarden van de verkoop worden bepaald en de procedure is vastgelegd.

De bepalingen ervan betreffen geen bestekmatige eisen maar vloeien voort uit beide ruimtelijke aandachtspunten in de zin van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: de zorg voor een kwalitatief betaalbaar woonaanbod.

De verkoop onder voorwaarden bestaat uit dit document met alle noodzakelijke bijlagen en documenten. Alle documenten kunnen hieronder gedownload worden.

Geïnteresseerden dienen op basis van de selectieleidraad een startdos­sier in, uiterlijk op 29 november 2019 vóór 12.00 uur bezorgd aan de gemeente Herzele, ter attentie van de heer Daniel Adriaens, algemeen directeur (gemeentehuis, Markt 20, 9550 Herzele).