Gemeenteraad

De gemeenteraad is belast met het algemeen beleid en beslist over alles wat van belang is voor de gemeente en door het gemeentedecreet niet uitdrukkelijk aan het College van burgemeester en schepenen is toevertrouwd. Tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren onder andere de goedkeuring van het gemeentebudget, de opmaak van de gemeentelijke reglementen en gemeentelijke plannen.

Herzele heeft 25 gemeenteraadsleden, met inbegrip van de burgemeester en de schepenen.
De voorzitter van de gemeenteraad stelt de agenda vast en leidt de zittingen.

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen.┬áDe bekendmakingen van de gemeenteraad na deze datum zijn voortaan terug te vinden via:

Bekendmakingen LB Herzele

(Her)beluister de zittingsverslagen van de gemeenteraad

Samenstelling