College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De beslissingen worden collegiaal genomen, d.i. met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

De algemeen directeur maakt ook deel uit van het college. Hij bereidt de vergaderingen voor en is verantwoordelijk voor de notulering.

De burgemeester is voorzitter van het college en leidt de zittingen. Het college vergadert in principe elke week op woensdag in het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. De bekendmakingen van het College na deze datum zijn voortaan terug te vinden via een aparte webtoepassing¬† Je kan er de documenten terugvinden in html en in pdf.

De bekendmakingen die tot 29 juni 2021 gepubliceerd werden blijven raadpleegbaar via het archief.

Samenstelling