Belasting op opslagplaatsen voor schroot, inerte materialen, voertuigwrakken, afgedankte voertuigen, geaccidenteerde en niet rijklare voertuigen

Deze belasting wordt gevestigd op de opslagplaatsen voor schroot, inerte materialen, voertuigwrakken, afgedankte voertuigen, geaccidenteerde en niet rijklare voertuigen

Voor wie?

Deze belasting is verschuldigd door de vergunninghouder van de opslagplaats.

Procedure

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen, ten laatste op 30 juni
van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement aangaande de belasting op opslagplaatsen voor schroot, inerte materialen, voertuigwrakken, afgedankte voertuigen, geaccidenteerde en niet rijklare voertuigen, nalezen.