Belasting op het afleveren van conformiteitsattesten

De gemeente Herzele heft een contant te betalen belasting op het afleveren van conformiteitsattesten.

Deze belasting is verschuldigd door de aanvrager aan wie trouwens het attest wordt afgeleverd.

Procedure

De belasting wordt onmiddellijk geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, dan wordt de belasting een kohierbelasting.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot de contant te betalen belasting op het afleveren van conformiteitsattesten nalezen.

Uitzonderingen

Worden van de belasting vrijgesteld:

  • het rijk, de gewesten, de provincies, de steden, de gemeenten en hun resp. instellingen,
  • de sociale huisvestingsmaatschappijen,
  • de sociale verhuurkantoren,
  • de aanvragers van een conformiteitsattest voor kamerwoningen die onder de toepassing vallen van het artikel 2, §3, laatste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013.